Algemene voorwaarden

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  opdrachtnemer: OpPad met Paulies
  opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
  diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
  coachee: degene die deelneemt aan een coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn vrijgesteld van BTW (in verband met deelname aan de KOR), tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.

Annulering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een advies-, trainings-, begeleiding- of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de intervisie of het coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag te voldoen.
 3. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang de intervisie of het coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee of deelnemers na aanvang de intervisie of het coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdracht- nemer, anders rechtvaardigen.
 5. Na aanmelding kunnen deelnemers binnen zeven dagen hun inschrijving kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de inschrijving definitief.
 6. Een individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coacheee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Klachten en geschillen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. Binnen 4 weken zal opdrachtnemer een reactie geven.
 3. De klachten zullen worden afgehandeld binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Wanneer er meer tijd nodig is om onderzoek te doen zal opdrachtgever hiervan in de 4e week van op de hoogte gesteld worden.
 4. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende 1 jaar bewaard.
 5. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum en uiterlijk 48 uur voor de eerste werkzaamheden.
 2. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 3. De terugbetalingstermijn is 15 dagen.

Aansprakelijkheid

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer en weersomstandigheden worden daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.